Ohita valikko

Outokumpu Mining Hub - Arvoverkostosta kohti klusteria ja ekosysteemiä

Projektin päätavoitteena on, että Outokumpu Mining Hub:n arvoverkoston ympärille rakentuu valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu klusteri ja ekosysteemi, joka tuottaa ratkaisuja ja palveluja kaivannaisjätteiden arvon lisäämiseen ja hyödyntämiseen.

Viime vuosina maailmaa kohdanneet kriisit ja erityisesti Eurooppaa kohdannut Ukrainan sota ovat vauhdittaneet EU:n tavoitetta kohti vihreää siirtymää. Vihreän siirtymän toteutumisen ytimessä ovat metalliset raaka-aineet. Primääristen raaka-aineiden jalostamisen rinnalla on välttämätöntä hyödyntää myös kaivostuotannossa syntyvää jätettä, kuten sivukiviä sekä etsiä ratkaisuja rikastushiekka-altaisiin varastoitujen mineraalien hyödyntämiseksi. 

Projektilla haetaan ratkaisuja edellä kuvattuun tarpeeseen kehittämällä Outokumpu Mining Hub:n ympärille rakentuvaa klusteria ja ekosysteemiä. Mining Hub koostuu GTK Mintecin uudistuvan laboratorio- ja koetehdaskokonaisuuden ja siihen liittyvien arvoverkoston yritysten sekä Business Joensuu Oy:n muodostamasta kokonaisuudesta. Klusteri tuottaa palveluja kaivosteollisuudelle sen määrittelemien keskeisten haasteiden ratkaisemiseksi. Projekti toteutetaan ryhmähankkeena Geologian tutkimuskeskus GTK:n kanssa. Business Joensuu toimii projektin päähankkeen toteuttajana.

Projektissa toteuttavat toimenpiteet on jaettu neljään eri työpakettiin (TP):

TP 1 Outokumpu Mining Hub:n klusterin luominen arvoverkoston pohjalta

 • Klusterin toiminnan pelisääntöjen luominen
 • Klusterin palvelutarjonnan ja -pakettien pilotointi ja mallintaminen testicasen avulla.
 • Mining Hub:n klusterin palvelutarjonnan ja -pakettien sisältöjen viimeistely.
 • Toimijakartoituksen jatkaminen ja uusien toimijoiden haku Mining Hub -klusteriin.

TP 2 Outokumpu Mining Hub:n ekosysteemin luominen ja kehittäminen:

 • Potentiaalisten toimijoiden haku ekosysteemiin, neuvottelujen pitäminen toimijoiden kanssa toimijoiden roolista.
 • Yhteistyöstä sopiminen ekosysteemiin haettavien toimijoiden kanssa.
 • Yhteistyön selvittäminen ja mahdollinen konkretisointi valtakunnallisesti muiden ekosysteemien kanssa.
 • Mining Hub -ekosysteemin linkittäminen muihin Pohjois-Karjalassa oleviin ekosysteemeihin / klustereihin, esim. metsäbio- ja kiertotalous sekä fotoniikka. Yhteistyöstä sopiminen. 

TP 3 Itä- ja Pohjois-Suomen kaivannaismaakuntien yhteistyörakenteen luominen ja eurooppalaisen S3P Mining Industry -konsortion yhteistyön tiivistäminen:

 • Osallistuminen yhteistyörakenteen suunnittelua ja toteutusta edistäviin työryhmiin, seminaareihin ja tapahtumiin. 

TP 4 Viestintä ja markkinointi:

 • Klusterin brändin muodostaminen ja markkinointimateriaalin tuottaminen. 
 • Klusterin ja ekosysteemin markkinointi.
 • Klusterin palvelutarjonnan ja -pakettien markkinointi.
 • Asiakashankinta klusterin palveluille. 

Projektin tulokset:

Projektin jälkeen Outokumpu Mining Hub toimii johdettuna klusterina tuottaen mukana olevien yritysten kanssa palveluja kaivosteollisuudelle sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Hub:n ympärille on rakentunut laajempi ja avoimempi, eri toimijoista koostuva ekosysteemi. Hub on osa kansainvälistä Mining Hub -verkostoa luoden Pohjois-Karjalaan uusia työpaikkoja, investointeja ja uutta liiketoimintaa klusterissa toimiville yrityksille ja toimijoille. 

Toteutus: 1.6.2023 – 31.5.2025

Projektia rahoittavat: Euroopan Unioni, Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto ja Business Joensuu Oy.

Rahoitus yhteensä: Business Joensuun toteutus 390 558 €, josta EU:n ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton (EAKR) rahoitus 292 919 (75 %).
Tilaa uutiskirje

Pysy ajantasalla Business Joensuun tapahtumista ja ajankohtaisista